KAASAVA HARIDUSE KESKUS

Kõik meie koolitajad on pikaaegsed praktikud. Jagame ainult seda, millesse usume ja mida oleme ise oma töös kasutanud.

Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest.

Viktoria Latova

Koolituskeskuse juht, koolitaja, sotsiaalpedagoog

Olen hingelt, töökogemuselt ja hariduslikult ettevalmistuselt sotsiaalpedagoog. Lõpetasin sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistrantuuri Tallinna Ülikoolis ning samas koolis
täiendan end taas, õpin kaasava hariduse magistrantuuris.
Haridussüsteemis töötan 2007. aastast alates. Olen olnud sotsiaalpedagoog, HEV-koordineerija suures üldhariduskoolis, täiskoormusega inimeseõpetuse õpetaja Eesti suurimas põhikoolis, üleriigilise Rajaleidja võrgustiku peaspetsialist ning võtnud vastu veel mitmeid põnevaid tööalaseid väljakutseid. Pärast paariaastast ametnikutööd Innoves naasin kooli, sest igatsesin igapäevast tööd noorte ja nende peredega.

Mitmekülgse töökogemuse alusel olen jõudnud veendumusele, et kaasavat haridust saab rakendada (ka piiratud ressurssidega). Küll aga jääb meil minu hinnangul vajaka heade praktikate jagamisest, asutustevahelisest koostööd tagavast kommunikatsioonist, konkreetsetest ning üheselt mõistetavatest sõnumitest ja empaatilisest koostööst. Nende teadmiste baasilt tekkiski Kaasava Hariduse Keskuse loomise idee.

Armastan tööd sotsiaalpedagoogina. Panustan pidevalt enesetäiendusse, viimased koolitused on näiteks Saksamaa Institut für Bildunsgcoaching, kus läbisin laste- ja noortecoachingu koolitus ning UK-s The Assosiation for Psyhological Therapies all läbitud dialektilise käitumisteraapia väljaõpe. Pakun Kaasava Hariduse Keskuses sotsiaalpedagoogilise nõustamise teenust individuaalselt ja grupis.

Oman täiskasvanute koolitaja kutset ja sotsiaalpedagoog, tase 7 kutset. 

Viktoria Latova, koolituskeskuse juht. Foto: Hanna Bender

Pille Korsten

Koolitaja, HEV-koordineerija, sotsiaalpedagoog

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistriõppe ning oman sotsiaalpedagoogi kutset (tase 7). Minu tööelu on kulgenud mööda keerulisi ja huvitavaid radu. Töötasin Tallinna kodutute öömaja-varjupaigas nii sotsiaaltöötajana kui ka selle juhatajana. Hiljem viis tee mind Tallinna Linnavalitsuse lastekaitse osakonda, kus töötasin järgmised 7 aastat perede ja laste heaolu nimel. SA Innoves (tänane HARNO) alustasin tööd sotsiaalpedagoogina peale lapsehoolduspuhkust aastal 2016. 

Paralleelselt sellega olin Tervise Arengu Instituuti PRIDE perede koolitaja. Sotsiaalpedagoogi töö andis mulle ülevaate sellest, mida võiks koolielu õpilastele, õpetajatele ja peredele pakkuda. Aastast 2019 töötan Tallinna munitsipaalkooli sotsiaalpedagoogi ning HEV koordineerijana. Olen läbinud sissejuhatava pereteraapia koolituse Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses.

Pean oluliseks enda erialaste teadmiste ja oskuste pidevat täiendamist ja arendamist ning oma valdkonna uute suundadega kaasas käimist. Laste ja peredega tegeledes on mulle tähtis vastastikune koostöö ning usaldusliku kontakti saavutamine. Iseloomult olen uudishimulik, empaatiline ning 100% eesmärgile pühendunud.

Katrin Koger

Koolitaja, eripedagoog

Esimese erialana olen omandanud massööri eriala, õpingud viisid edasi lastemassaaži ning laste taastusravi valdkonda, millest omakorda arenes välja soov õppida põhjalikumalt tundma eriliste laste erilist maailma. Koolitee jätkus Tallinna Ülikoolis, kus bakalaureuse astmes omandasin eripedagoogi eriala ning magistri tasemes juurde eripedagoog-nõustaja elukutse.

Töökogemus oli ja on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja, Tallinna Õppenõustamiskeskuses esmatasandi eripedagoog.

Hetkel olen eripedagoog Tallinna 21. Koolis, lisaks klassijuhataja ning oma klassi eesti keele õpetaja (omandatud teadmised keeletoimetaja erialal). Töö on õpetanud, et ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat.

Eripedagoog Katrin Koger

Kai Mäses

Logopeed, mänguterapeut

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli defektoloogia.
Olen kolme tööraamatu (“Häälikust jutuni”, “Lustiga lugema, kribinal kirjutama” ja “Lugeda on lõbus, joonistada mõnus”) ja koguperemängu “Vigurliikur” kaasautor.
Töötan Viimsi Koolis 1. kooliastme tugiteenuste juhi ja
logopeedina.

Olen läbinud mänguterapeudi aastase väljaõppe. See inspireeris mind kasutama veel rohkem mängulisi tegevusi
logopeedi rühmatundides, tegelema rühma dünaamikaga ja turvalise õpikeskkonna loomisega. Olen logopeedi tööd teinud eelnevalt ja ka praegu väga erinevas vanuses laste ja noortega. Suurem kogemus on eelkool kuni põhikooli
lõpp. Põhiline selle töö juures on lapse motiveerimine tegema midagi, mis tal hästi ei õnnestu. Väga oluline selle juures on suhe lapsega, aga ka suhted grupitunnis lastel omavahel. Logopeedina näen, kui tähtsal kohal on kõnearengus suhtlemine, kuulamine, julgus oma mõtteid väljendada, gruppi kuulumise turvatunne. Mulle meeldib kogemusi vahetada ja olen arvamusel, et läbi praktilise
tegevuse õpib nii laps kui ka täiskasvanu kõige paremini.

Mis puutub kaasavasse haridusse, siis siin tuleb mõelda kõigil osapooltel, kuidas nii lapsel, vanemal kui ka õpetajal ja tugispetsialistil silmad särama jääksid. Arvan, et kindlasti üks väike samm selle poole on MÄNG.

Logopeed Kai Mäses

Kaie Toomet

Superviisor, coach

Lõpetasin ISCI instituudi psühhosotsiaalse valdkonna superviisori ja coachi väljaõppe 2022. aastal.
Minu varasemad täiendkoolitused ja väljaõpped on seotud nõustamise, grupi juhtimise ja täiskasvanute koolitaja koolitustega. Tasemehariduse omandasin Tallinna Ülikoolis, kus õppisin kasvatusteadusi ja psühholoogiat.

Kõige olulisemaks tööalaseks saavutuseks pean kolleegidega loodud noorte seksuaaltervise alal, ühtsetel põhimõtetel tegutsevat nõustamiskeskuste võrgustikku Eestis. Haridussüsteemist on mul kaasa võtta tugisüsteemi loomise ja juhtimise kogemus kahest üldharidus – ja ühest ametikoolist. Suurimas neist õppis ligi 1500 õpilast.

Superviisori, coachi ja koolitajana soovin, et psühhosotsiaalses valdkonnas töötavad spetsialistid, meeskonnad ja organisatsioonid oleksid oma töös
professionaalsel moel toetatud. Supervisioon ja coaching on selleks hea võimalus. Iseenda ja oma tööalase tegevuse mõtestamine aitab toime tulla keerukates olukordades, näha uusi vaatenurki ja võimalusi, kasvada professionaalina ning ennetada läbipõlemist.
Supervisioonisuhtes pean oluliseks usaldust, partnerlust, lähenemises süsteemsust ja lahenduskesksust. Minu käekirja superviisorina mõjutavad teadvelolekupraktikate juhendaja väljaõpe, lahenduskeskne lühiteraapia ja
motiveeriv intervjueerimine, pikaajaline kogemus psühholoogilise nõustaja ja nõustamisteenuste juhina.
Tähendusrikaste kohtumisteni!

Kaie Toomet, superviisor

Evelin Kirikal

Psühholoog

Olen sündinud 1964.a Tallinnas. Teismelisena elasin koos perega 6 a Saksa DV-s, kus sain omal nahal tunda kultuuride mitmekesisust, pingutada kohanemise ja keelte õppimisega. Seejärel lõpetasin Tartu Ülikoolis psühholoogia. 

Töine tegevus on jätkunud mitmes ameti- ja haridusasutustes, nii psühholoogi, õpetaja kui ka ametnikuna. Nõustamise ja coaching´uga olen eraviisiliselt tegelenud ca 20a. Olen pidevalt huviga jälginud arenguid ja muutusi, hoidnud end täiendkoolituste/kursuste abil valdkonnaga kursis. Pikemad koolitused on mul olnud coachingus, vanemluses,  eneseregulatsiooni teemadel, hingamistehnikad, paarinõustamises. Lühematest koolitustest olen läbinud muuhulgas kriisinõustamise, kognitiiv-käitumusliku teraapia (CBT), erivajaduste (ATH ja autism) ning traumateemalisi koolitusi.

Kõike, mida õpetan, olen ise ka omal nahal põhjalikult läbi katsetanud. Viie (5) lapse üleskasvatamine on selleks rohkem kui küllalt võimalusi pakkunud! Vajasin päris karmi äratust, et enesehoole vajalikkusest aru saada! Füüsilist ja vaimset tervist on aidanud hoida ka mitmekesine liikumine. Olen 200HR koolituse läbinud joogaõpetaja, tegelen sellega juba 90-ndatest alates. Õpetan sobivaid harjutusi ja aitan valida ka teisi psühholoogiliselt toetavaid liikumisviise kõigil klientidel, kel on selleks soovi olnud. Läbi elu muusikaga tegelemine on õpetanud suurte kõrvadega väga väikesi nüansse kuulama ja seejuures oma (noodi)rida ajama. Olen õppinud ka muusikateraapiat, taastanud oma kahjustada saanud sopranihääle Vilja Sliževski abiga. Kaunite kunstidega tegelemine on igal juhul hinge toitev ja taastav.

Evelin Kirikal, psühholoog

KOOLITAJATE MEESKOND ON TÄIENEMAS

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!